• 12 DES 22

  VII Campanya Somriures Solidaris:

  Bases Legals

  CLÍNICA CERVERA S.L. (a partir d’ara Clínica Cervera), amb C.I.F. B-17783010 i domicili social als efectes de notificacions, citacions i emplaçaments al carrer Migdia, 53, planta baixa, 17003 Girona, organitza la campanya “SOMRIURES SOLIDARIS: CAP INFANT SENSE SOMRIURE” (a partir d’ara “la campanya”) amb la finalitat d’oferir un valor afegit als pacients que visitin la clínica entre els dies 12 i 21 de desembre de 2022.  PERÍODE

  El període de recepció de participacions en la promoció s’iniciarà el 12 de desembre de 2022 i finalitzarà el 21 del mateix mes, ambdós dies inclosos. Totes aquelles persones que participin fora d’aquest període no podran entrar al sorteig.  PARTICIPANTS

  1. Podran participar a la campanya totes aquelles persones que siguin pacients de Clínica Cervera i tinguin cita programada durant els dies que duri la campanya. Els menors també podran participar sempre que siguin pacients o ho siguin els seus pares o tutors.

  2. Queden exclosos d’aquesta promoció els treballadors de Clínica Cervera i els seus familiars de primer grau.  PREMI

  1. Es sortejarà un lot de productes de proximitat entre tots els participants que participen a la  campanya. Per això, han d'agafar un dels bastonets de caramel i raspalls de dents disponibles a Recepció, enganxar-los un número de participació i posar-los en algun dels mitjons de nadal disponibles.

  2. Si la persona guanyadora decideix no acceptar el premi o no respon a la notificació a través de les dades de contacte que haurà facilitat a Clínica Cervera, el premi podrà cedir-se fins a dos suplents.

  3. Per l’entrega del premi, es contactarà directament amb la persona premiada per comunicar-li que ha resultat guanyadora. L’ entrega del premi es farà a les instal·lacions de Clínica Cervera.  ADJUDICACIÓ DE PREMIS

  1. El premi s’adjudicarà mitjançant un procediment aleatori, a través d’un sistema manual (“mà innocent”). El procés es gravarà en vídeo perquè quedi patent la seva imparcialitat.

  2. El nom del premiat es farà saber a través dels mitjans que Clínica Cervera estimi oportuns (pàgina web, newsletter, xarxes socials…). A més, Clínica Cervera podrà fer una fotografia de l’entrega del premi i difondre-la per aquests mateixos canals.

  3. Clínica Cervera podrà difondre a les seves xarxes socials totes aquelles publicacions que participin en el sorteig.

  4. Clínica Cervera es reserva el dret de no entregar el premi a un agraciat si es comprova que ha existit frau, manipulació, o activitat o conducta malintencionada.  ACCEPTACIÓ DE LES BASES

  La participació en la promoció implica l’acceptació de les presents bases pels interessats.